ఎవరైతే ఎప్పుడూ నన్నేచూస్తూ | సాయి బాబా వాక్యాలు


  


విశ్వాసంతో సహనాన్ని 
కలిగి ఉండే వారిని 
నేను రక్షిస్తాను 


Get This Quotes In English Fonts Click Here

Tags

sai baba thought for the day
radio sai thought for the day
sathya sai thought for the day
sathya sai baba thought for the day
shirdi sai baba quotes on faith
shirdi baba quotes
sathya sai quotes
sai baba motivational quotes
sai baba quotes in telugu
baba quotes in tamil
Share This :sentiment_satisfied Emoticon