విజయం అనేది | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
విజయం అనేది ప్రయాణమే తప్ప
గమ్యం కాదు


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
telugu quotes morals, telugu quotes morning, telugu quotes money, telugu quotes miss u, telugu quotes marriage, telugu quotes manchi matalu, telugu quotes messages, telugu quotes morning inspirational, telugu quotes mp3 songs, telugu quotes movies, telugu quotes morning messages, quotes telugu meaning, telugu matalu quotes aarde lyrics, telugu movie quotes images, telugu meaningful quotes, telugu missing quotes, telugu motivational quotes images, telugu quotes new, telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon