రాధా మాధవ రతి చరితమితి అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: రాధా మాధవ రతి చరితమితి


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics

రాధామాధవరతిచరితమితి
బోధావహం శ్రుతిభూషణం ‖


గహనే ద్వావపి గత్వా గత్వా
రహసి రతిం ప్రేరయతి సతి |
విహరతస్తదా విలసంతౌ
విహతగృహాశౌ వివశౌ తౌ ‖

లజ్జాశభళ విలాసలీలయా
కజ్జలనయన వికారేణ |
హృజ్జావ్యవనహిత హృదయా రతి
స్సజ్జా సంభ్రమచపలా జాతా ‖

పురతో యాంతం పురుషం వకుళైః
కురంటకైర్వా కుటజైర్వా |
పరమం ప్రహరతి పశ్చాల్లగ్నా-
గిరం వినాసి వికిరతి ముదం ‖

హరి సురభూరుహ మారోహతీవ
చరణేన కటిం సంవేష్ట్య |
పరిరంచణ సంపాదితపులకై
స్సురుచిర్జాతా సుమలతికేవ ‖

విధుముఖదర్శన వికళితలజ్జా-
త్వధరబింబఫలమాస్వాద్య |
మధురోపాయనమార్గేణ కుచౌ
నిధివద త్వా నిత్యసుఖమితా ‖

సురుచిరకేతక సుమదళ నఖరై-
ర్వరచిబుకం సా పరివృత్య |
తరుణిమసింధౌ తదీయదృగ్జల-
చరయుగళం సంసక్తం చకార ‖

వచన విలాసైర్వశీకృత తం
నిచులకుంజ మానితదేశే |
ప్రచురసైకతే పల్లవశయనే-
రచితరతికళా రాగేణాస ‖

అభినవకల్యాణాంచితరూపా-
వభినివేశ సంయతచిత్తౌ |
బభూవతు స్తత్పరౌ వేంకట
విభునా సా తద్విధినా సతయా ‖

సచ లజ్జావీక్షణో భవతి తం
కచభరాం గంధం ఘ్రాపయతి |
నచలతిచేన్మానవతీ తథాపి
కుచసంగాదనుకూలయతి ‖

అవనతశిరసాప్యతి సుభగం
వివిధాలాపైర్వివశయతి |
ప్రవిమల కరరుహరచన విలాసై
ర్భువనపతి తం భూషయతి ‖

లతాగృహమేళనం నవసై
కతవైభవ సౌఖ్యం దృష్ట్వా |
తతస్తతశ్చరసౌ కేలీ-
వ్రతచర్యాం తాం వాంఛంతౌ |

వనకుసుమ విశదవరవాసనయా-
ఘనసారరజోగంధైశ్చ |
జనయతి పవనే సపది వికారం-
వనితా పురుషౌ జనితాశౌ ‖

ఏవం విచరన్ హేలా విముఖ-
శ్రీవేంకటగిరి దేవోయం |
పావనరాధాపరిరంభసుఖ-
శ్రీ వైభవసుస్థిరో భవతి ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon