రంగ రంగ రంగపతి అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: రంగ రంగ రంగపతి 

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyricsరాగం: సింధు భైరవ

రంగ రంగ రంగ పతి రంగనాధా నీ |
సింగారాలె తరచాయ శ్రి రంగ నాధా ‖

పట్ట పగలే మాతో పలుచగ నవ్వేవు |
ఒట్టులేల టలిగిరించు వడి నీ మాటలు వింటె |
రట్టడివి మేరమీరకు రంగనాధా |
రంగనాధా శ్రీ రంగనాధా ‖

కావేటి రంగమున కాంతపై పాదాలు సాచి |
రావు పోవు ఎక్కడికి రంగ నాధా |
శ్రీ వేంకటాద్రి మీద చేరి నను కూడితివి |
ఏవల చూచిన నీవేయిట రంగనాధా ‖

రంగనాధా శ్రీ రంగనాధా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon