శోభనమే శోభనమే అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: శోభనమే శోభనమే

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyricsశోభనమే శోభనమే
వైభవముల పావన మూర్తికి ‖

అరుదుగ మును నరకాసురుడు |
సిరులతో జెరలు దెచ్చిన సతుల |
పరువపు వయసుల బదారు వేలను |
సొరిది బెండ్లాడిన సుముఖునికి ‖

చెందిన వేడుక శిశుపాలుడు |
అంది పెండ్లాడగ నవగళించి |
విందువలెనె తా విచ్చేసి రుకుమిణి |
సందడి బెండ్లాడిన సరసునుకి ‖

దేవదానవుల ధీరతను |
దావతిపడి వార్థి దరుపగను |
శ్రీ వనితామణి జెలగి పెండ్లాడిన |
శ్రీ వేంకటగిరి శ్రీనిధికి ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon