హృదయంలో ఘనీభవించిన | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
హృదయంలో ఘనీభవించిన గత వేదన
జ్ఞాపకాల చిరుగాలి తాకి,
కళ్ళలో కన్నీటి ముత్యాలుగా కరిగెనా?!- శ్రీవల్లి 


Get This Quote In EnglishTelugu Script  CLICK HERE

telugu quotes on father, telugu quotes on health, telugu quotes on success, telugu quotes on job, telugu quotes pdf, telugu quotes photos, telugu quotes pics, telugu quotes political, telugu quotes png, telugu quotes photos download, telugu quotes pinterest, telugu quotes parents, telugu quotes prema, telugu quotes painful moments in love, telugu quotes pictures, telugu quotes painful, pinterest telugu quotes, telugu quotes posters, telugu positive quotes, telugu powerful quotes, telugu philosophy quotes, telugu punch quotes, telugu proposal quotes, telugu philosophical quotes, telugu quran quotes, telugu quotes telugu quotes, telugu quotes life quotes,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon