నా కళ్ళలో నిన్ను | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label


నా కళ్ళలో నిన్ను రంగులుగా నింపుకుని,
నా మనసులో నీ చిత్రం గీసాను!

-శ్రివల్ల్లి 
Get This Quote In EnglishTelugu Script  CLICK HERE


images, telugu crying quotes, telugu character quotes, telugu cunning quotes, telugu cinema quotes, telugu christmas quotes, telugu caste quotes, telugu confidence quotes, telugu christian quotes adda, telugu quotes daddy, telugu quotes dp, telugu quotes dasara
Share This :sentiment_satisfied Emoticon