ఆదిభిక్షువు వాడినేది సాంగ్ లిరిక్స్ సిరివెన్నెల (1986) తెలుగు సినిమాAlbum: Sirivennela


Starring:Sarvadaman Banerjee, Suhasini
Music :K. V. Mahadevan 
Singers :SP Balu
Producer:Ch. Ramakrishna Reddy
Director:K. Viswanath
Year:1986


TO Get English Script Click Here
ఆదిభిక్షువు వాడినేది సాంగ్ లిరిక్స్


ఆదిభిక్షువు వాడినేది కోరేదీ
బూడిదిచ్చేవాడిని ఏది అడిగేది
ఆదిభిక్షువు వాడినేది కోరేదీ
బూడిదిచ్చేవాడిని ఏది అడిగేది 

ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

తీపిరాగాల కోకిలమ్మకు
నల్ల రంగునలమిన వాడినేది కోరేది
తీపిరాగాల కోకిలమ్మకు
నల్ల రంగునలమిన వాడినేది కోరేది
కరకు ఘర్జనల మేఘముల మేనికి
మెరుపు హంగు కూర్చిన వాడినేది అడిగేది 

ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

తేనెలొలికే పూల బాలలకు
మూన్నాళ్ళ ఆయువిచ్చిన వాడినేది కోరేది
తేనెలొలికే పూల బాలలకు
మూన్నాళ్ళ ఆయువిచ్చిన వాడినేది కోరేది
బండరాళ్ళను చిరాయువుగ జీవించమని
ఆనతిచ్చిన వాడినేది అడిగేది 

ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

గిరిబాలతో తనకు కళ్యాణమొనరింప
దరిజేరు మన్మధుని మసిజేసినాడు
వాడినేది కోరేది
వరగర్వమున మూడులోకాల పీడింప
తలపోయు దనుజులను కరుణించినాడు
వాడినేది అడిగేది
ముఖప్రీతి కోరేటి ఉబ్బు శంకరుడు
వాడినేది కోరేదీ
ముక్కంటి ముక్కోపి
ముక్కంటి ముక్కోపి తిక్క శంకరుడు

ఆదిభిక్షువు వాడినేది కోరేదీ
బూడిదిచ్చేవాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon