చేయి చేయి కలుపకురా (చేతులెత్తి మొక్కుతా) సాంగ్ లిరిక్స్ చౌరస్తా (2020) తెలుగు ఆల్బమ్ | Aarde LyricsAlbum : ChowRaasta (Private Album)


Starring: Ram Miriyala, Anand Gurram
Music : ChowRaasta Music
Lyrics-Anand Gurram, Ram Miriyala 
Singers :Ram Miriyala 
Producer: ChowRaasta Music
Director: ChowRaasta Music
Year: 2020

English Script Lyrics Click Here


చేయి చేయి కలుపకురా (చేతులెత్తి మొక్కుతా) సాంగ్ లిరిక్స్చేతులెత్తి మొక్కుతా
చేయి చేయి కలుపకురా..
కాళ్ళు కూడా మొక్కుతా
అడుగు బయట పెట్టకురా..
చేతులెత్తి మొక్కుతా
చేయి చేయి కలుపకురా..
కాళ్ళు కూడా మొక్కుతా
అడుగు బయట పెట్టకురా..
ఉన్నాకన్నే ఉండరా
గంజి తాగి పండరా...
మంచి రోజులొచ్చేవరకు
నిమ్మలంగ పండరా... 
ఉన్నాకన్నే ఉండరా
గంజి తాగి పండరా...
మంచి రోజులొచ్చేవరకు
నిమ్మలంగ పండరా...

సిగరెట్లు చకలెట్లు 
రోడ్లమీద ముచ్చట్లు..
బతికుంటే చూసుకుందాం
ఇప్పుడైతే బందుపెట్టు...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...

ప్రజలందరి ప్రాణాలు
నీ చేతిల ఉన్నయిరా...
బాధ్యతగా మెలిగితే
నువ్వే భగవంతుడివిరా...
ప్రజలందరి ప్రాణాలు
నీ చేతిల ఉన్నయిరా...
బాధ్యతగా మెలిగితే
నువ్వే భగవంతుడివిరా...  
యుద్దానికి సిద్ధమా
రోగాన్ని తరిమిద్దమ..
ఆయుధాలు లేవురా
హృదయముంటే సాలురా... 
యుద్దానికి సిద్ధమా
రోగాన్ని తరిమిద్దమ..
ఆయుధాలు లేవురా
హృదయముంటే సాలురా... 

కష్టాలు ఉండబోవు
కలకాలం సోదరా..
కాలం మారేదాకా
ఓపికాంత పట్టారా...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...

నీకోసం నాకోసం
నీ నా పిల్లలకోసం..
పగలనక రాత్రణక
సైనికులై సాగినారు... 
నీకోసం నాకోసం
నీ నా పిల్లలకోసం..
పగలనక రాత్రణక
సైనికులై సాగినారు... 
ప్రాణాలే పనంపెట్టి
మనకోసం పొరుతుంటే..
బాధ్యత లేకుండా మనం
వారికి బరువవుదామా..
ప్రాణాలే పనంపెట్టి
మనకోసం పొరుతుంటే..
బాధ్యత లేకుండా మనం
వారికి బరువవుదామా..

అరే లోకమంటే వేరు కాదు
నువ్వే ఆ లోకం రా..
నీ బతుకు సల్లగుంటే
లోకానికి సలువరా...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... 
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon