విష్ణు మూల మంత్రం లిరిక్స్ | విష్ణు | భక్తి

ఓం నమో నారాయణయా 


English Script Lyrics Click Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon