ఏడు వారాల నగలు అంటే ఏమిటి ??పూర్వము ఏడు వారాల నగలకు ఎంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకున్నది. ఏడువారాల నగల గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకునేవారు. ఈనాడు కూడా వాటి గురించి తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరమే! మన పూర్వీకులు గ్రహాల అనుగ్రహము కోసము, ఆరోగ్యరీత్య స్త్రీ పురుషులు బంగారు నగలను ధరించెడివారు. వారము రోజులు అనగా ఆదివారము మొదలు శనివారము వరకు రోజుకొక విధమైన బంగారు ఆభరణములను ధరించెడివారు. వీటినే ఏడు వారాల నగలు అంటారు. గ్రహాలకు అనుకూలముగా కంఠహారములు, గాజులు, కమ్మలు, ముక్కుపుడకలు, పాపిటబిల్ల, దండెకడెము (వంకీ), ఉంగరాలు మొదలగు ఆభరణాలను ధరించెడివారు.

ఏ రోజున ఏయే నగలు ధరించెడివారుఆదివారము - సూర్యుని కోసము కెంపుల కమ్మలు, హారాలు

సోమవారము - చంద్రుని కోసం ముత్యాల హారాలు, గాజులు

మంగళవారం - కుజుని కోసం పగడాల దండలు, ఉంగరాలు

బుధవారం - బుధుని కోసం పచ్చల పతకాలు, గాజులు

గురువారము - బృహస్పతి కోసం పుష్యరాగం కమ్మలు, ఉంగరాలు

శుక్రవారం - శుక్రుని కోసము వజ్రాల హారాలు, ముక్కుపుడక

శనివారము - శని ప్రభావం పడకుండా ఉండడం కోసం నీలమణి హారాలు
Share This :sentiment_satisfied Emoticon