గణేష్ ఆర్తి (జై గణేష) స్తోత్రమ్ లిరిక్స్ | వినాయకుడు | భక్తి


Album: Lord Ganesha Songs/ Stotram

Song/ Stotram-Shree Ganesh Aarti 

WRITER :: 

English Script Lyrics CLICK HERE
గణేష్ ఆర్తి (జై గణేష) స్తోత్రమ్ లిరిక్స్

జై గణేష  జై గణేష  జై గణేష దేవా 
మాతా జాకి పార్వతి, పితా మహాదేవ 

ఏక దంత దయావంత్, చార్ భుజా ధారీ 
మాథె పే సిందూర్ సొహె, మూసే కి సవారి 
పాన్ ఛడే , ఫూల్ ఛడే , ఔర్ ఛడే మేవా 
లడ్డువన్ క భోగ్ లగే, సంత్ కరే సేవా    || జై గణేష ||
                                    
అంధన్ కో ఆంఖ్ దేత్, కోధిన్ కో కాయ 
బాంఝన్ కో పుత్ర  దేత్, నిర్ధన్ కో మాయ 
సూర్య శాం శరణ్ ఆయే, సఫల్ కీజే సేవా  
మాతా జాకి పార్వతి, పితా మహాదేవ || జై గణేష  ||Share This :sentiment_satisfied Emoticon