రోజులు నేర్పజాలని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంరోజులు నేర్పజాలని పాఠాలు
సంవత్సరాలు నేర్పగలవు


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon