జీవితంలో వైఫల్యాలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంజీవితంలో వైఫల్యాలు భాగమని గ్రహించేవారు
వాటి నుండి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon