మనకెప్పుడూ తగినంత కాలం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంమనకెప్పుడూ తగినంత కాలం ఉండనే ఉంటుంది.
 కానీ అది జాగ్రత్తగా వినియోగించికోవాలంతే


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon