కాలమే జీవితం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంకాలమే జీవితం.
కాలం వృథా చేయటం అంటే
జీవితాన్ని వృథా చేయటమే.


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon