ఒక నిజం కొద్ది కాలం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


ఒక నిజం కొద్ది కాలం బాదించవచ్చు 

కానీ ఒక అబద్ధం జీవితాంతం వేదిస్తుంది
 శుభరాత్రి 


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon