మంచి చెడు అనేవి | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంమంచి చెడు అనేవి నీ ఆలోచనల
ఆచరణ బట్టి నిర్ణయం అవుతాయి
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon