భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందోనని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label

భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందోనని
ఎప్పుడూ లెక్కపెట్టేవాడు దేనిని సాధించలేడు.
సత్యమని మంచిదని నీవు అర్థం చేసుకున్న దానిని
తక్షణమే ఆచరించు


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon