గోప్పరోజులంటూ | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


గోప్పరోజులంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండవు 

రోజుని మనమే గొప్పగా మార్చుకోవాలి 
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE






Share This :



sentiment_satisfied Emoticon