సమర్ధుడికి ఎదురు లేదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


సమర్ధుడికి ఎదురు లేదు
అసమర్ధుడికి ఎదుగు లేదు
శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon