వినయం, శీలం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రివినయం, శీలం లేని విద్యావంతుడు 

మృగం కంటే ప్రమాదకరం
శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon