మన జీవితంలో ఒక దారి | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

మన జీవితంలో ఒక దారి మూసుకు పోయినప్పుడు 

తప్పకుండా మరో దారి తెరిచి ఉంటుంది 

దానిని గుర్తుంచుగలగడమే 

విజయానికి మార్గం


శుభోదయం


GET THIS QUOTE IN English SCRIPT CLiCK HERE 


Share This :sentiment_satisfied Emoticon