సంవత్సరాల ఆధారంగా కాకుండా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


సంవత్సరాల ఆధారంగా కాకుండా 
 ఎదుర్కున్న పరిస్థితులతో 
పరిపక్వత వస్తుంది 
శుభోదయం


Get This Quote In English Script CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon