జీవితంలో ప్రతి రోజు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంజీవితంలో ప్రతి రోజు 

ఒక కొత్త అవకాశమే సరిగ్గా ప్రయత్నిస్తే 

విజయం నీ సొంతం

శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon