తోడుగా ఎవరో వస్తారని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి

తోడుగా ఎవరో వస్తారని ఎదురుచూస్తే 

జీవితంలో ఎన్నోసార్లు ఆగిపోక తప్పదు 
శుభరాత్రి

Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon