విలువ కోసం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రివిలువ కోసం 

విలువ లేని చోట ప్రయత్నించటం
ఉన్న విలువను 

వదులుకోవటమే అవుతుంది.


శుభరాత్రి

Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon