విజయం అంటే గమ్యం కాదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


విజయం అంటే గమ్యం కాదు
కొత్త లక్ష్యాలకు పునాది 

శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon