నడవడిక | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label

అమ్మని ప్రేమించటం గొప్ప కాదు...
అమ్మ నీ మీద చూపించే ప్రేమను పూజించు!!
తండ్రికి భయపడటం గొప్ప కాదు...
తండ్రి నీకు నేర్పిన నడవడిలో, చూపిన బాటలో నడిచి చూపించు!!
గురువుకు నమస్కరించటం గొప్ప కాదు...
గురువు ఇచ్చిన జ్ఞానానికి విలువ కల్పించు!!


Get This Quote In English Script  CLCIK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon