మనసు నిర్మలంగా ఉంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


మనసు నిర్మలంగా ఉంటే 

వ్యక్తిత్వం హుందాగా కనిపిస్తుంది... శుభోదయం

Get This Quote In English Script CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon