ఏదో మాయల్లో ఉన్నా (అయామ్ ఇన్ లవ్) సాంగ్ లిరిక్స్ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ (2019) తెలుగు సినిమా
Album : Crazy Crazy Feeling

Starring: Viswant, Pallak Lalwani
Music : Bheems Ceciroleo
Lyrics-Suresh Upadhay
Singers :Nayana Nair 
Producer: Madhu Nuthalapati
Director: Sanjay Karthik
Year: 2019
English Script Lyrics CLICK HEre 


ఏదో మాయల్లో ఉన్నా
ఏంటో మైకంలో ఉన్నా
అరెరె ఏమై పోతున్నా
ఏదో అవుతున్నా
నువ్వే ఎక్కడికంటున్నా
రెక్కలు కట్టుకు వస్తున్నా
నీతో చుక్కలలోకానా తేలిపోతున్నా
నీ రెండు కన్నుల్లో నన్నే చూస్తున్నా
నా చిన్ని గుండెల్లో నిన్నే మోస్తున్నా
నీ వల్లే నేనిల్లా
మారానా హా...

ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ

వచ్చిపోయే దారే పూల ఏరు తీరే
ఇంతలోనె ఎంత మారిపోయిందిలే
పచ్చి పైర గాలే గుచ్చు తున్న వలే
నొప్పి కూడా చెప్పనంత హాయిగుందిలే

ప్రేమ అంటుకుంటే ఇంతేనులే
పేరేమిటో కూడా మరిచేవులే
బాగుంది మైమరపు
లాగింది నీ చూపు
ఏ వైపు నేనున్న
వస్తున్నా నీ వైపుకే

ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ
ఐయామ్ ఇన్ లవ్
ఐయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon