నాలోని భయాలను ఎదుర్కొనేందుకు | కోట్స్ | Telugu Quotes | శివ

  
నాలోని  భయాలను ఎదుర్కొనేందుకు 
నాకు ఎదురయ్యే  అడ్డంకులను అధిగమించడానికి
నాకు శక్తిని ప్రసాదిస్తున్న మహాదేవునికి
శతకోటి  ధన్యవాదాలుShare This :sentiment_satisfied Emoticon