ఇన్నాళ్లూ ఏ మబ్బుల్లో దాగున్నావో పాట లిరిక్స్ | ఉగాది (1997)

 చిత్రం : ఉగాది (1997)

సంగీతం : ఎస్వీ. కృష్ణారెడ్డి

రచన : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి

గానం : ఉన్నికృష్ణన్ , బృందం


ఇన్నాళ్లూ ఏ మబ్బుల్లో దాగున్నావో

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

ఇవ్వాళే చూశా నిన్ను బాగున్నావా

వెన్నెల గువ్వా...

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

వేచి ఉంది నవ్వుల నావ

నడపమందువా

కాచుకుంది పూవుల తోవ

చూపిస్తా నాతో రావా


ఇన్నాళ్లూ ఏ మబ్బుల్లో దాగున్నావో

వేచి ఉంది నవ్వుల నావ

వెన్నెల గువ్వా వెన్నెల గువ్వా

కాచుకుంది పూవుల తోవ

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా


కళ్లు మూసుకోగానే ఎన్ని కలలు వస్తాయో

వాటి వెంట పోతూ రోజూ చూస్తానే నీ కోట

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

కళ్లు తెరుచుకోగానే దారి మరిచిపోతానే

కోటి చుక్కలన్నిటి మధ్య నీకోసం చూస్తుంటా

కరిగేటి కలవో నిజంగానే కలవో

అనుమానం తీర్చేయాలని కళ్లారా కనిపించేవా


ఇన్నాళ్లూ ఏ మబ్బుల్లో దాగున్నావో

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

వేచి ఉంది నవ్వుల నావ ... 

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

కాచుకుంది పూవుల తోవ


ఊసుపోని ఊహల్లో ఊయలూగు వేళల్లో

పాడుకుంటు ఉంటే నువ్వా రాగాలే విన్నావా

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

చుక్కలూరి వీధుల్లో ఒక్కదానివై ఉంటే

తోచుబాటు ఏమీ లేక ఈ వైపు వాలేవా

నువు రాక మునుపే నీ రూపు తెలుసే

ఎలాగంటే నాకేం తెలుసు

నా మనస్సుకి కబురంపేవా


ఇన్నాళ్లూ ఏ మబ్బుల్లో దాగున్నావో

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

వేచి ఉంది నవ్వుల నావ ... 

వెన్నెల గువ్వా... వెన్నెల గువ్వా

కాచుకుంది పూవుల తోవ

Share This :sentiment_satisfied Emoticon