చిత్రం..హాయ్ భళారే విచిత్రం.. పాట లిరిక్స్ | దాన వీర శూర కర్ణ (1977)

 చిత్రం : దాన వీర శూర కర్ణ (1977)

సంగీతం : పెండ్యాల

సాహిత్యం : సినారె

గానం : బాలు, సుశీల


చిత్రం..హాయ్ భళారే విచిత్రం..

చిత్రం..అయ్యారే విచిత్రం

నీ రాచనగరకు రారాజును రప్పించుటే విచిత్రం

పిలువకనే ప్రియవిభుడే విచ్చేయుటేవి చిత్రం

చిత్రం.. అయ్యారే విచిత్రం

హ..హ..చిత్రం..హాయ్ భళారే విచిత్రం.


రాచరికపు జిత్తులతో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

రణతంత్రపుటెత్తులతో..ఓ..ఓహో..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ

రాచరికపు జిత్తులతో..రణతంత్రపుటెత్తులతో

సతమతమవు మా మదిలో..

మదనుడు సందడి సేయుట సిత్రం

ఆయ్ భళారే విచిత్రం..


ఎంతటి మహరాజయినా..ఆ హా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఎంతటి మహరాజయినా..ఎప్పుడో ఏకాంతంలో

ఎంతో కొంత తన కాంతను..స్మరించుటే సృష్టిలోని చిత్రం

హాయ్ భళారే విచిత్రం.. అయ్యారే విచిత్రం


బింభాధర మధురిమలూ..ఊ..ఊ..ఊ

బిగికౌగిలి ఘుమఘమలూ..ఊ..ఊ..ఆ..ఆ..ఆఅ..ఆ

బింభాధర మధురిమలు..బిగికౌగిలి ఘుమఘుమలు

ఇన్నాళ్ళుగా మాయురే.. మేమెరుగకపోవుటే..

చిత్రం.. హాయ్ భళారే విచిత్రం..


ఆ..ఆ..ఆఅ..హా..హా..హ..హ..ఆ..ఆ..ఆ

వలపెరుగని వాడననీ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ

వలపెరుగని వాడననీ..పలికిన ఈ రసికమణి

తొలిసారే ఇన్ని కళలు కురిపించుట.. హవ్వా

నమ్మలేని చిత్రం..మ్..అయ్యారే విచిత్రం..

హాయ్ భళారే విచిత్రం..

అయ్యారే విచిత్రం..అయ్యారే విచిత్రం..

అయ్యారే విచిత్రం 


Share This :sentiment_satisfied Emoticon