భగవద్గీత | 1వ అధ్యాయము- 3 వ శ్లోకం | Aarde Lyrics

bhagavad gita chapter 1 Verse 3, Aarde lyrics bhagavad gita chapter 1 Verse 3, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 summary, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 telugu pdf, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 in english, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 pdf in english, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 in hindi , bhagavad gita chapter 1 Verse 3 sanskrit, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 audio, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 analysis, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 and 2 summary, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 audio download, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 all verses, bhagavad gita chapter 1 Verse 3  aarde lyrics, bhagavad gita chapter 1 Verse 3, bhagavad gita chapter 1 Verse 3, asitis the bhagavad gita chapter 1 Verse 3 summary, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 in bengali, bhagavad gita recitation chapter 1 by astha chhattani, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 chinmaya mission, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 chanting, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 commentary, bhagavad gita chapter 1 Verse 3 aardelyrics.com,


పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణామ్ ఆచార్య మహతీం చమూమ్ ।
వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ।। 3 ।।పశ్య — చూడుము; ఏతాం — ఈ యొక్క; పాండు-పుత్రాణామ్ — పాండు రాజు పుత్రులు; ఆచార్య — గురువర్య; మహతీం — గొప్పదైన; చమూమ్ — సైన్యమును; వ్యూఢాం —  సైనిక వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన; ద్రుపద-పుత్రేణ — ద్రుపదుని పుత్రుడు దృష్టద్యుమ్నుడు; తవ — మీ యొక్క; శిష్యేణ — శిష్యుడు; ధీ-మతా — తెలివైనవాడు.Meaning ::


దుర్యోధనుడు పలికెను:  గౌరవనీయులైన గురువర్యా! మీ ప్రియ శిష్యుడు, ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుప బడిన ఈ పాండవుల మహా సైన్యాన్ని చూడుము.Get This In English Script
Share This :sentiment_satisfied Emoticon