సాకులు వెతకడం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభరాత్రిసాకులు వెతకడం 

ఫిర్యాదులు 
చెయ్యడంలో చూపే..

ఓర్పూ..నేర్పూ..
పనిలో చూపిస్తే 

ఎంతైనా సాధించవచ్చు..!!


శుభరాత్రి 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon