నీతో అడుగు జతపడగా సాంగ్ లిరిక్స్ నువ్వుంటే నా జతగా (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics
Album : Nuvvunte Naa Jathaga


Starring: Sreekanth Biroju, Geethika Ratan

Music : Gyaani

Lyrics- Dinesh Goud Kakkerla 

Singers :Gyaani, Nutana Mohan 

Producer:  Suma Karlapudi

Director: Sanjay Karlapudi

Year: 2020

English Script Lyrics Click Here


నీతో అడుగు జతపడగా సాంగ్ లిరిక్స్ 

 నీతో అడుగు జతపడగా నేను నువ్వవగా

మారే చెరొక సగములుగా ఓ ప్రియా

నీ నా మనసు ముడిపడగా ప్రాణమొకటవగా

మారే ఒకరికొకరముగా పూర్తిగా

ఏనాటికీ విడిచిపోనంటా ఏ జన్మకీ వదిలిపోనంటా


నా జగము నువ్వే సగము నువ్వే ప్రతి కలలోన కథ నువ్వే

నా కడవరకు జతపడు పయనం నీతోనే

నా జగము నువ్వే సగము నువ్వే ప్రతి కలలోన కథ నువ్వే

నా కడవరకు జతపడు పయనం నీతోనే


ఓ ఓఓ ఓఓ ఓ..

నాకు లోకమంటే నువ్వే నేను సొంతమంటే నీకే

నువ్వు దూరమైన నాడే నాలో ఊపిరుండదే

చేరి కంటిపాపల్లోన నన్ను నేను దాచుకోగా

నీకు కంటిచూపునౌతా ప్రేమనంత చూపగా

నే అడగను ఏ వరమును నా వరము నువ్వే

ఏ గెలుపును నేనడగనుగా నువ్వుండగా

కల అయినా అది నిజమైన నా ప్రతి అడుగు నీకై

ఏమైనా ఏ జన్మైనా ఇక నీతోనే


నా జగము నువ్వే సగము నువ్వే ప్రతి కలలోన కథ నువ్వే

నా కడవరకు జతపడు పయనం నీతోనే

నా జగము నువ్వే సగము నువ్వే ప్రతి కలలోన కథ నువ్వే

నా కడవరకు జతపడు పయనం నీతోనే
 Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics from  Nuvvunte Naa Jathaga, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Songs Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Song Lyrics Telugu Translation, Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics Telugu Meanings print, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga movie lyrics, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Song Lyrics, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Neetho Adugu Jatha Padaga Song lyrics, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Telugu Songs Lyrics, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Telugu Neetho Adugu Jatha Padaga lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga movie Neetho Adugu Jatha Padaga Song lyrics, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics download,  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Songs lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics | Nuvvunte Naa Jathaga, Aarde Lyrics Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics | Nuvvunte Naa Jathaga, aarde Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga song Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Song Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Song Lyrics in  Nuvvunte Naa Jathaga, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Song Telugu Lyrics in  Nuvvunte Naa Jathaga, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Song Telugu Lyrics  Nuvvunte Naa Jathaga, Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics print, Neetho Adugu Jatha Padaga Movie Song Lyrics Translation, Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics Meanings, Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Neetho Adugu Jatha Padaga  Nuvvunte Naa Jathaga Audio Songs Listen Online,  Nuvvunte Naa Jathaga Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics,  Nuvvunte Naa Jathaga Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Song Lyrics,  Nuvvunte Naa Jathaga Neetho Adugu Jatha Padaga Telugu Songs Lyrics pdf,  Nuvvunte Naa Jathaga Neetho Adugu Jatha Padaga Lyrics print, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics in Telugu from  Nuvvunte Naa Jathaga, reekanth Biroju  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Song Lyrics,  Nuvvunte Naa Jathaga Movie Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics English, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics Translation, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics Meanings, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics Print, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics pdf, Neetho Adugu Jatha Padaga Song Lyrics Download, Nuvvunte Naa Jathaga songs lyrics free download, Nuvvunte Naa Jathaga telugu songs lyrics free download, download Nuvvunte Naa Jathaga telugu songs lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga mp3 songs lyrics free download, reekanth Biroju Nuvvunte Naa Jathaga mp3 songs lyrics free download,   Nuvvunte Naa Jathaga aarde lyrics (2020) mp3 songs, Nuvvunte Naa Jathaga (2020) mp3 songs lyrics download, reekanth Biroju Nuvvunte Naa Jathaga mp3 songs lyrics, reekanth Biroju Nuvvunte Naa Jathaga aarde lyrics, reekanth Biroju Nuvvunte Naa Jathaga aarde lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga mp3 songs lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga aarde lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga aardelyrics, Nuvvunte Naa Jathaga aardelyrics com, Nuvvunte Naa Jathaga aardelyrics.com, Nuvvunte Naa Jathaga songs lyrics download, aarde lyrics Nuvvunte Naa Jathaga, Nuvvunte Naa Jathaga songs lyrics free download, Nuvvunte Naa Jathaga mp3 songs lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Nuvvunte Naa Jathaga telugu movie songs lyrics free download, Nuvvunte Naa Jathaga lyrics,


Share This :sentiment_satisfied Emoticon