చాక్షుషోపనిషత్ మంత్రం లిరిక్స్ | భక్తి | సూర్య దేవ | Aarde Lyrics Telugu

Stotram/Song/ Mantra:: చాక్షుషోపనిషత్  మంత్రం

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In English Script Click Here


చాక్షుషోపనిషత్  మంత్రం లిరిక్స్


అస్యాః చాక్షుషీవిద్యాయాః అహిర్బుధ్న్య ఋషిః | గాయత్రీ ఛందః | సూర్యో దేవతా | చక్షురోగనివృత్తయే జపే వినియోగః |

ఓం చక్షుశ్చక్షుశ్చక్షుః తేజః స్థిరో భవ | మాం పాహి పాహి | త్వరితం చక్షురోగాన్ శమయ శమయ | మమ జాతరూపం తేజో దర్శయ దర్శయ | యథాహమ్ అంధో న స్యాం తథా కల్పయ కల్పయ | కల్యాణం కురు కురు | యాని మమ పూర్వజన్మోపార్జితాని చక్షుః ప్రతిరోధక దుష్కృతాని సర్వాణి నిర్మూలయ నిర్మూలయ |

ఓం నమః చక్షుస్తేజోదాత్రే దివ్యాయ భాస్కరాయ | ఓం నమః కరుణాకరాయాఽమృతాయ | ఓం నమః సూర్యాయ | ఓం నమో భగవతే సూర్యాయాక్షితేజసే నమః | ఖేచరాయ నమః | మహతే నమః | రజసే నమః | తమసే నమః | అసతో మా సద్గమయ | తమసో మా జ్యోతిర్గమయ | మృత్యోర్మా అమృతం గమయ | ఉష్ణో భగవాన్ శుచిరూపః | హంసో భగవాన్ శుచిరప్రతిరూపః |

య ఇమాం చక్షుష్మతీం విద్యాం బ్రాహ్మణో నిత్యమధీతే న తస్య అక్షిరోగో భవతి | న తస్య కులే అంధో భవతి | అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ గ్రాహయిత్వా విద్యాసిద్ధిర్భవతి |

విశ్వరూపం ఘృణినం జాతవేదసం హిరణ్మయం పురుషం జ్యోతీరూపం తపంతం సహస్రరశ్మిః శతధావర్తమానః | పురః ప్రజానాముదయత్యేష సూర్యః |

ఓం నమో భగవతే ఆదిత్యాయ అక్షితేజసే అహో వాహిని వాహిని స్వాహా |

- పాఠాంతరం -
ఓం నమో భగవతే ఆదిత్యాయ సూర్యాయాహో వాహిన్యహోవాహినీ స్వాహా |Share This :sentiment_satisfied Emoticon