వెలుగులో నీ నుండి విడిపోతాను | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రివెలుగులో నీ నుండి విడిపోతాను
చీకటిలో నీతో ఐక్యమైపోతాను
చంటి పాప కన్నులకి  ఓ ఆశ్చర్యాన్ని
ఎవరికీ చిక్కని రహస్యాన్ని
నేను నిలువెత్తు రూపాన్ని నీ నీడని
శుభరాత్రి 

Get This Quote In English Script  CLICK HEREbest quotes ever, telugu birthday quotes for best friend, telugu quotes comedy, telugu quotes cheating aarde lyrics, telugu quotes copy and paste, telugu quotes community, telugu quotes creator, telugu quotes childrens, telugu christian quotes, telugu christian quotes images, telugu couple quotes, telugu cheating quotes images, telugu comedy quotes images, telugu crying quotes, telugu character quotes, telugu cunning quotes, telugu cinema quotes, telugu christmas quotes, telugu caste quotes, telugu confidence quotes, telugu christian quotes adda, telugu quotes daddy, telugu quotes dp, telugu quotes dasara, telugu quotes com, telugu death quotes, telugu devotional quotes, telugu desk quotes, aarde lyrics quotes, telugu depression quotes, telugu dialogues quotes, telugu diwali quotes, telugu dad quotes, telugu died quotes, telugu daily quotes aarde lyrics, telugu day quotes, telugu dare quotes, telugu daughter quotes, telugu desam quotes, telugu deepavali quotes, telugu dabbu quotes, telugu quotes emotional, telugu quotes english, telugu quotes education, telugu quotes english translation, telugu 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon