నువ్వు భరించలేని | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label

నువ్వు భరించలేని చేదు అనుభవంగా 

నేను జీవించడం కన్నా,
నీ ఊహల్లో తీపి జ్ఞాపకంగా 

కరిగిపోవడం మిన్న...
Get This Quote In EnglishTelugu Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon