వక్రతుండ గణేశ మంత్రం లిరిక్స్ | వినాయకుడు | భక్తి | Aarde Lyrics

 


వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ (శుభ) కార్యేషు సర్వదాGet This Mantra In English Script Click HereShare This :sentiment_satisfied Emoticon