కుబేర అష్ట లక్ష్మి మంత్రం లిరిక్స్ | కుబేర స్వామి | భక్తి | Aarde Lyricsఓం హ్రీం శ్రీం క్రీం శ్రీం కుబేరాయ అష్ట-లక్ష్మి
మమ గ్రిహి ధనం పూరయ పూరయ నమః !

Get This MAntra In English Script Click Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon