శాంతాకారం భుజగశయనం మంత్రం లిరిక్స్ | విష్ణు | భక్తి

శాంతాకారం భుజగశయనం మంత్రం లిరిక్స్

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం |


లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ||



English Script Lyrics Click Here








Share This :



sentiment_satisfied Emoticon