మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంత్రం లిరిక్స్ | విష్ణు | భక్తి

      


మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంత్రం


మంగళం భగవాన్ విష్ణుహ్, మంగళం గరుడధ్వజా।
మంగళం పుండరీకాక్షహ్, మంగళయా తనో హరీ॥


English Script Lyrics CLick HereShare This :sentiment_satisfied Emoticon