రామ గాయత్రి మంత్రం లిరిక్స్ | శ్రీ రామ | భక్తి | Aarde Lyricsఓం దాశరథాయ విద్మహే 

సీతావల్లభాయ ధీమహి 

తన్నో రామః ప్రచోదయాత్
Get This Mantra In English Script  Click Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon