శ్రీరామ ఆపదుద్ధారకస్తోత్రమ్ మంత్రం లిరిక్స్ | శ్రీ రామ | భక్తి | Aarde Lyricsఓం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసమ్పదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్।


Get This Mantra In English Script  Click Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon