కుబేర మంత్రం లిరిక్స్ | కుబేర స్వామి | భక్తి | Aarde Lyricsఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యదీప్తాయే ధనధాన్యసమృద్ధిం మి దేహీ దాపయా శ్వాహGet This Mantra In English Script Click HereShare This :sentiment_satisfied Emoticon