మహా మృత్యుంజయ మంత్రం లిరిక్స్ | పరమేశ్వరుడు | భక్తి | Aarde Lyricsఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్
మృత్యోర్ ముక్షీయ మామృతాత్
Get This Mantra In English Script Click Here

Share This :sentiment_satisfied Emoticon