రుద్ర గాయత్రీ మంత్రం లిరిక్స్ | పరమేశ్వరుడు | భక్తి | Aarde Lyricsఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్
Get This Mantra In Englsh Script Click HereShare This :sentiment_satisfied Emoticon