ప్రవర్తన అద్దంలాంటిది | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label
ప్రవర్తన అద్దంలాంటిది,
ప్రతీ వ్యక్తి ప్రతిబింబం 

దానిలో కనిపిస్తుంది.Get This Quote In English Script  CLCIK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon